TD – hva i all verden er det?
Foto Norges Hundekjørerforbund

TD – hva i all verden er det?

Er du ikke bevandret i idrettens verden er begrepet TD kanskje ukjent. TD står for Teknisk Delegert. Disse er ikke dommere, men rådgivere for arrangør og deltakere og skal sørge for at alt skjer i henhold til regelverket fra både Norges Hundekjørerforbund og i vårt tilfelle Femundløpets regelverk. Ordningen er lik i alle særforbund under Norges Idrettsforbund, enten det er ski, hopp, alpint eller andre idretter.

Vi tok en prat med leder for TD-korpset under Femundløpet, Eilert Hesthagen, for å få litt mer kunnskap om hva deres rolle er og hvordan de jobber. Eilert har lang fartstid som TD og starta karrieren allerede i 1994. Det begynner å bli noen år.

Når jeg spør om motivasjonen er han ganske klar. Det er en måte å holde kontakt med miljøet på også etter at man har lagt opp som aktiv hundekjører. Alle som påtar seg rollen som TD har bakgrunn i sporten og noen er fremdeles aktive. Dybdekunnskap om sportens alle grener er viktig for å kunne være en god TD. Kompetanse bygges opp over tid.
Det har blitt mange helger på sporet og på sjekkpunkt forteller Eilert, og legger til at det jevnt over er en hyggelig og fin opplevelse. Å være representant for forbundet på denne måten er en fin ting.

En rådgivende rolle

En TD er altså ikke en dommer, men en som allerede mens løpet planlegges er med på å gi arrangører råd og veiledning ift gjennomføring. Alt skal gjøres riktig i forhold til gjeldende regelverk. Slik blir konkurransen rettferdig for alle, understreker Eilert.
Under et løp kan både deltakere, funksjonærer og andre melde fra til TD om situasjoner eller hendelser man opplever som regelbrudd. Men for at det skal kunne behandles i juryen må det legges inn en skriftlig protest.

Tusler rundt

Hva gjør dere så rent praktisk var mitt neste spørsmål, tusler dere rundt? Ja, det er akkurat det vi gjør sier Eilert. Det hele starter med sjekk av obligatorisk utstyr før start, deretter påse at starten går riktig for seg. Vi er tilstede og observerer og veileder opp mot regelverket når det er behov for det. Det handler om å ha øyne og ører åpne for det som skjer, hele tida. Vi er på plass på sjekkpunktene før kjørerne kommer for å se at alt er på stell og det er TD tilstede til siste kjører har dratt videre. Derfor må vi også være såpass mange som vi er under et så langt løp som Femundløpet understreker Eilert.
Seks TD’er og seks aspiranter skal dekke Femundløpet 2022. Eilert er svært glad for at rekrutteringen av nye TD’er er «på rett spor» og at den eldre garde etter hvert kan pensjoneres og rollene besettes av nye TDer. 15-20 nye TD’er er på vei ut i på løp landet rundt.

Jury

Hvis det skal fattes en dom for brudd på regelverket gjøres dette av en jury. Leder av TD-korpset leder juryen, som ellers har medlemmer fra rennledelsen og representanter fra deltakerne. En kjører i hver klasse velges på kjørermøtet til å representere kjørerne i juryen.
For at juryen skal behandle en sak må det meldes inn en skriftlig protest. Juryen står så fritt til å innhente forklaringer fra vitner og alle som kan ha informasjon om saken for å danne seg et best mulig overblikk over situasjonen som er innmeldt til juryen.

Frivillighet

I likhet med andre verv og oppgaver i Norges Hundekjørerforbund er jobbinga som TD basert på frivillighet. En takk til alle som legger ned tid og energi for å sikre at alle konkurranser gjennomføres i tråd med regelverk og regelverkets intensjoner.

Les også: